Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

            ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОЛЯКОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА, запис в ЄДР про державну реєстрацію від 30.06.2023 р., № 2009340000000001186, надалі – «Психолог», з однієї сторони, та  

            Будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану оферту (пропозицію), надалі – «Замовник», з другої сторони,

що разом надалі іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»,

уклали цей Договір публічної оферти, адресований необмеженому колу осіб, який являється офіційною публічною пропозицією Психолога укласти з Замовником договір про надання Психологом консультаційно-діагностичних послуг, який розміщений на Сайті, шляхом прийняття в цілому наступних умов: 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1   Договірні відносини між Психологом і Замовником оформлюються у вигляді Договору публічної оферти.

1.2   Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, ст. 11 Закону України “Про електронну комерцію” його умови однакові для всіх Замовників. При повній згоді з даним Договором, Замовник приймає умови та порядок оформлення Замовлення, надання послуг Психологом, оплати Замовлення, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

2.      ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті, який містить всі істотні умови надання консультаційно-діагностичних послуг і застосування якого є обов’язковим щодо всіх Замовників, містить пропозицію Психолога щодо надання консультаційно-діагностичних послуг, перелік яких зазначено на Сайті, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Замовникам (далі за текстом «Договір»).

«Сайт» – це набір інформації, розміщеної в мережі Інтернеті, що належить Психологу та об’єднана під однією адресою: https://apoliakova.com

Сайт є офіційним джерелом інформування про Психолога, послуги, що ним надаються, умови надання послуг та вартість таких послуг.

«Консультаційно-діагностична послуга» – це послуга (консультація) Психолога яка надається протягом Сеансу відносно проблем, почуттів, цілей, бажань тощо, наявність яких зумовлює потребу Замовника у послугах Психолога.

Послуга (консультація) не є медичною послугою, носить інформаційний та консультаційний характер.

«Сеанс» – спілкування та взаємодія Сторін обмежене часом, визначеним умовами даного Договору, Замовника з Психологом без присутності третіх осіб, щодо питань, які турбують Замовника, під час якого Психолог допомагає у формулюванні запиту Замовника та консультує щодо можливих подальших шляхів вирішення поставлених питань за допомогою психологічної бесіди із застосуванням психологічних методик та технік.

Тривалість Сеансу складає до 60 хвилин в межах однієї консультації.

Питання Сеансу – тривоги; депресії; панічні атаки; психосоматичні ускладнення; розлади харчової поведінки; порушення сну; емоційна нестійкість, втрата самоповаги і любові до самого себе; труднощі у встановленні і збереженні відносин; переходи і значні зміни на життєвому шляху; вікові кризи; спад творчої активності; кар’єрний застій, складності вибору власного шляху; постановка і реалізація своїх цілей; розвиток емоційного інтелекту, та інші питання, опубліковані на Сайті Психолога.

«Психолог» – фізична особа-підприємець Полякова Анастасія Сергіївна – суб’єкт підприємницької діяльності, зареєстрована у встановленому законодавством України порядку, знаходиться на обліку як платник податків; має вищу освіту за профільною спеціальністю, необхідний стаж роботи по спеціалізації; володіє фаховими знаннями та навичками, щодо надання послуг (консультації); кваліфікується в галузі виду та питанні Сеансу, щодо якого надаються послуги (консультації) Замовнику; є виконавцем (тобто особою, яка безпосередньо надає консультаційно-діагностичні послуги) та має наступні реквізити:

·        Місцезнаходження: Україна, 28002, Кіровоградська область, Олександрійський район, місто Олександрія, вулиця Логвина Григорія, будинок 19;

·        Адреса провадження господарської діяльності: Кіровоградська область, Олександрійський район, місто Олександрія, проспект Соборний 77, поверх 3;

·        Платник єдиного податку, ставка 5%;

·        Банківські реквізити: IBAN: UA613052990000026000045103233 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, РНОКПП 3316704863;

·        Email: info@apoliakova.com;

·        Тел.: +380 (50) 6467975.

«Замовник» –  будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, що відвідала Сайт, бажає отримати Консультаційно-діагностичні послуги та акцептувала Договір публічної оферти.

«Замовлення» – належно оформлена заявка (завдання) Замовника, передана Психологу усно чи з використанням інформаційно-комунікаційних систем за реквізитами, що розміщені на Сайті та/ або розміщена через Сайт заявка (завдання) на отримання від Психолога консультаційно-діагностичної послуги.

«Акцепт» – повна і безумовна згода Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, вчинена шляхом дії відповідно до умов цього Договору; підстава для виникнення взаємних прав та обов’язків Сторін.

Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови Договору, шляхом оформлення Замовлення, Замовник засвідчує та підтверджує наступне:

·    Замовник до укладання даного Договору отримав в повному обсязі у чіткий, зрозумілий спосіб всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію і яка необхідна для здійснення свідомого вибору Замовника та прийняття зваженого рішення про добровільне акцептування умов Договору публічної оферти;

·        Психолог надав Замовнику інформацію, передбачену ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів»;

·        Замовник до укладання даного Договору ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами і обов’язками визначеними Законом України «Про захист прав споживачів»;

·        Замовник бажає укласти цей Договір;

·        Замовник свідомо та без примусу уклав цей Договір;

·        Замовник цілком і повністю ознайомлений, згоден з умовами Договору публічної оферти;

·        Замовнику зрозумілі умови Договору публічної оферти;

·        Замовник приймає на себе у повній мірі зобов’язання передбачені Договором;

·        Замовник не може пропонувати свої умови, а може лише акцептувати запропоновані умови цієї публічної оферти;

·        Замовник підтверджує, що ознайомлений зі змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

3.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1   Замовник доручає, а Психолог бере на себе зобов’язання по завданню Замовника та на умовах даного Договору надавати консультаційно-діагностичні послуги.

3.2   За надані консультаційно-діагностичні послуги Замовник проводить Психологу оплату у відповідності до Розділу 6 даного Договору.

3.3   Консультаційно-діагностична послуга, отримана відповідно до умов даного Договору, не є медичною допомогою, у тому числі, постановкою завершального діагнозу і /або лікування. Для отримання медичної допомоги і інших видів медичного обслуговування необхідно звернутися до лікаря або до установи охорони здоров’я.

4.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1   Права та обов’язки Замовника.

4.1.1        Обов’язки Замовника:

·        ознайомитись із умовами Договору до оформлення Замовлення;

·        дотримуватись та виконувати умови Договору, акцептувавши його;

·        надавати необхідні Психологу достовірні документи та матеріали, інформацію;

·        з’являтись для отримання послуг в узгоджений з Психологом і зарезервований дату та час;

·        дбайливо та охайно ставитися до майна Психолога, що знаходиться на території офісу;

·        забезпечувати стабільний Internet – зв’язок зі свого боку, у випадку проведення Сеансу шляхом онлайн зустрічі через мережу Internet;

·        демонструвати взаємну повагу до Психолога; 

·        отримувати від Психолога послуги особисто;

·        не уступати або яким-небудь іншим чином не передавати свої права за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Психолога;

·        за надання послуг здійснювати оплату Психологу на умовах, в порядку і в строки, вказані у Розділах 5 та 6 Договору;

·        інші обов’язки, які передбачені Договором.

4.1.2        Права Замовника:

·        оформлювати та надавати Психологу Замовлення;

·        обирати зручний спосіб організації проведення Сеансу в межах даного Договору;

·    скасовувати Замовлення в будь-який момент, завчасно, з урахуванням технічної можливості, попередивши про це Психолога шляхом направлення повідомлення про скасування на адресу електронної пошти;

·        отримувати послугу (консультацію) від Психолога;

·        повідомляти Психологу про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Психолога та послуг (консультацій), що надаються за Договором;

·        не виконувати поради та рекомендації Психолога;

·        вимагати від Психолога належного виконання прийнятих на себе зобов’язань.

4.2   Права та обов’язки Психолога.

4.2.1        Обов’язки Психолога:

·        якісно та належним чином надавати послуги;

·        проводити практичну діяльність компетентно та із дотриманням етичних вимог;

·     керуватися у своїй діяльності положеннями ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ Української Спілки психотерапевтів від 1998 року (адаптований варіант в 2006 році, враховуючи всі подальші доповнення та зміни);

·        мати шанобливе ставлення до Замовника;

·        приймати від Замовника документи та матеріали, інформацію;

·        організовувати проведення Сеансу відповідно до умов Договору;

·        надавати Замовнику всю можливу психологічну допомогу у вигляді психологічного консультування, психологічної корекції та психологічного інформування під час Сеансу;

·        вислуховувати, підтримувати, звертати увагу на деталі, давати зворотній зв’язок стосовно почуттів, висловлювань та дій Замовника під час Сеансу;

·        не використовувати до Замовника медикаментозне лікування;

·        не дискримінувати Замовника;

·      організувати роботу з Замовником таким чином, щоб а ні її процес, а ні її результати не шкодили здоров’ю, психологічному стану та соціальному становищу Замовника та пов’язаних з ним осіб;

·        дотримуватися принципу конфіденційності;

·        виконуючи взяті на себе зобов’язання, негайно інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають їх виконанню;

·        інші обов’язки, які передбачені Договором.

4.2.2        Права Психолога:

·        організовувати свою господарську діяльність на власний розсуд;

·     виконувати даний Договір на власний розсуд, самостійно визначеним способом, але з урахуванням інтересів Замовника, встановлених строків та з дотриманням норм чинного законодавства України та умов цього Договору;

·        обирати на власний розсуд програму (методологію) надання послуг (проведення консультації), яка, на думку Психолога, найкраще відповідає потребам Замовника;

·     змінювати в односторонньому порядку умови Договору, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Зміни не розповсюджуються на Замовлення, належно оформлене до набуття чинності таких змін;

·        запитувати у Замовника будь-яку додаткову інформацію, уточнювати наявну – яка має відношення до Замовлення та надання послуг (проведення консультації) відповідно до Договору;

·        вільно використовувати отримані від Замовника документи, матеріали та інформацію у разі виникнення можливих спірних ситуацій;

·        обмежувати використання Замовником обладнання та майна Психолога, у разі необхідності під час надання послуг (проведення консультації);

·        відмовити Замовнику у проведенні Сеансу, у випадку виявлення акцептування даного Договору особою, що не має повної цивільної дієздатності, до отримання відповідного письмового погодження від законного представника такої особи;

·        відмовити у Сеансі Замовнику, без пояснення причин такої відмови;

·        не допускати Замовника на територію офісу і припинити надання послуг (проведення консультації), якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати, що Замовник знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, сильнодіючих лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та стан свідомості;

·      не допускати Замовника на територію офісу і припинити надання послуг, якщо Замовник своїми діями порушує правила поведінки, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності, діловій репутації Психолога чи третіх осіб;

·        вимагати від Замовника відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Психологу, його майну чи іншим особам;

·        вимагати виконання Замовником прийнятих на себе зобов’язань.

5.      ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

5.1   Замовник ознайомлюється на Сайті чи з використанням інформаційно-комунікаційних систем з переліком консультаційно-діагностичних послуг та умовами Договору.   

5.2   Замовник самостійно оформлює Замовлення усно чи з використанням інформаційно-комунікаційних систем за реквізитами, що розміщені на Сайті та/ або через Сайт на відповідній сторінці Сайту шляхом натискання на кнопку «Замовити консультацію», заповнення форми «Контактна інформація», яка містить наступні поля: «Ваше ім’я», «Email», «Телефон», «Повідомлення» та натискання кнопки «Відправити». У полі «Повідомлення» Замовник зазначає щодо якого питання бажає отримати послугу (консультацію) та опис ситуації, інші деталі за бажанням;

Оформлення Замовлення засвідчує укладання Замовником цього Договору шляхом Акцепту умов Договору, що засвідчує його факт.

5.3   Оформлення Замовлення можливе цілодобово, однак обробка заявок, поданих у неробочий час та вихідні або святкові дні здійснюється Психологом в найперший робочий день і у порядку черговості.

5.4   Психолог, розглянувши Замовлення, надає відповідь із підтвердженням дати, часу та можливості надання консультаційно-діагностичної послуги.

5.5   Організація надання консультаційно-діагностичної послуги (проведення Сеансу) може відбуватися одним з наступних способів:

·        Особистої зустрічі Сторін в офісі Психолога, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район місто Олександрія, проспект Соборний 77, поверх 3;

·        Онлайн зустрічі Сторін через мережу Internet, з використанням платформи Zoom, або Google Meet, або з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем  (тільки для повнолітніх Замовників).

У випадку домовленості щодо онлайн зустрічі, Психолог, разом із підтвердженням заявки відповідно до п. 5.4 Договору, надає посилання на таку зустріч.

Підключення до мережі Internet та забезпечення надійності з’єднання, швидкості передачі даних тощо, здійснюється Замовником самостійно.

5.6   Зустріч Сторін (Сеанс) відбувається у погоджений Сторонами час та дату, в погодженому місці.

5.7   Послуги надаються Психологом – Замовнику усно.

5.8   Психолог надає послуги особисто.

5.9   Психолог протягом Сеансу оцінює надану Замовником інформацію, здійснює підбір найкращого варіанту, методів для подальшої роботи із Замовником та інформує останнього про свої висновки.

5.10                    Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання послуги (консультації) результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної послуги (консультації), саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

5.11                    Завершується Сеанс підписанням Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг та оплатою Замовником наданих Психологом послуг, у відповідності до Розділу 6 даного Договору. Сторони погодили, що з цього моменту Сеанс вважається проведеним, а послуга (консультація) вважається наданою у повному обсязі, належної якості, у погоджений строк та належим чином.

5.12                    У випадку погодження Замовника на подальшу співпрацю із Психологом відповідно до запропонованого плану, укладається окремий письмовий договір.

6.      ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1   Ціна консультаційно-діагностичної послуги визначається Психологом самостійно та зазначається у Договорі.

6.2   Винагорода Психолога за надання консультаційно-діагностичних послуг у межах одного Сеансу складає:

·        700,00 грн (сімсот гривень, нуль копійок) за Сеанс із повнолітніми Замовниками;

·        500,00 грн (п’ятсот гривень, нуль копійок) за Сеанс із неповнолітньою особою; 

·        400,00 грн (чотириста гривень, нуль копійок) за Сеанс із малолітньою особою.

6.3   Замовник зобов’язаний оплатити отриману послугу (консультацію) виключно у безготівковій формі, за допомогою банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Психолога, що вказаний в цьому Договорі.

6.4   Надана консультаційно-діагностична послуга вважається оплаченою Замовником з моменту зарахування грошових коштів на поточному рахунку Психолога, реквізити якого зазначені у Розділі 2 цього Договору.

6.5   Ціни встановлюються у національній валюті України.

7.      КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1   Документи та матеріали, інформація, що надаються Замовником, є конфіденційними та використовуються виключно в цілях, передбачених Договором.

7.2   Ніякі подробиці Сеансу, спілкування Психолога і Замовника не можуть бути передані третім особам в усній або письмовій формі, в тому числі членам сім’ї або родичам, без явної на те згоди Замовника, за винятком тих випадків, коли наявне виникнення та/або виявлення загрози життю та здоров’я Замовника, Психолога та/або третьої особи, а також на підставі рішення суду, обґрунтованого запиту правоохоронних органів чи інших випадків, передбачених Договором.

7.3   Сторони погодили, що Психолог не має права використовувати документи та матеріали, надану Замовником інформацію для задоволення власних потреб, або потреб третіх осіб.

7.4   Не є конфіденційною інформація:

·        якою Психолог володів до надання її Замовником;

·        яка була надана Психологу третьою особою без порушення прав Замовника;

·        яка вже була опублікована або є загальновідомою.

8.      ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1   Персональні дані Сторін захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист персональних даних».

Права Сторін регламентуються ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.2   Дозвіл на збір та обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

8.3   З метою виконання Договору відбуватиметься збір та обробка наступних персональних даних Замовника: прізвище, ім’я, по батькові, дані документу, що посвідчує особу, РНОКПП, місце проживання, електронну та поштову адреси Замовника та пов’язаної третьої особи, яку представляє або в інтересах якої діє Замовник, номери контактних телефонів, ідентифікатори інших засобів зв’язку з Замовником та/або пов’язаною особою в інтересах якої або від імені якої діє Замовник, відомості про відвідування Сайту, сторінок Психолога в соціальних мережах, відомості щодо матеріалів і повідомлень, які Психолог надає/надсилає Замовнику в електронному вигляді, стан Замовника та/або пов’язаної особи, та інша інформація, отримана/надана під час надання виконання Договору, надання послуг (проведення консультації), історія спілкування Замовника з Психологом з використанням будь-яких запам’ятовуючих пристроїв.

8.4   Володільцем бази персональних даних є Психолог.

8.5   Акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку Психологом його персональних даних будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення та знищення його персональних даних з метою виконання цього Договору та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин, обробки Замовлень, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) інформації.

8.6   Для цілей, передбачених цим пунктом, Психолог має право, а Замовник погоджується з цим правом, направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, електронну пошту Замовника, а також відправляти sms – повідомлення чи повідомлення через будь-які месенджери, здійснювати дзвінки на вказаний у Замовленні номер телефону.

8.7   Крім цього, акцептування Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Психологу з метою можливості виконання умов цього Договору. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

8.8   Персональні дані Психолога, розміщені на Сайті та у Договорі, носять інформативний характер та можуть бути використані виключно з метою укладання та виконання цього Договору. Збір та обробка персональних даних Психолога з іншою метою, ніж це передбачено Договором, заборонено. Порушення такої заборони матиме наслідком притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за ст. 182 Кримінального кодексу України.

9.      СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1   Даний договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його акцептування Замовником та діє до повного та належного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

9.2   Договір публічної оферти діє необмежено в часі з урахуванням умов, що викладені в цій оферті, та/або поки Психолог не припинить його дію, та/ або замінить цю публічну оферту новою редакцією.

9.3   Дострокова відмова від цього Договору та внесення змін до його умов можлива у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.   

10.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1              У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним в Україні законодавством.

10.2                    Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.3                    Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору і якщо таке сталося не з її вини (умислу або необережності).

10.4                    Психолог не несе відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань, що стало наслідком неналежного виконання Замовником умов Договору.

10.5                    Психолог не несе відповідальність за невідповідність Сеансу очікуванням Замовника за його суб’єктивною оцінкою.

10.6                    Психолог не відповідає перед Замовником за Internet – зв’язок.

10.7                    У разі, якщо з будь-яких причин на Психолога буде покладено майнову (матеріальну) відповідальність перед Замовником, така відповідальність Психолога обмежується розміром документально підтверджених збитків та виключно в межах суми коштів, що отримана Психологом в якості оплати за його послуги по цьому Договору в результаті платежів відповідного Замовника.

10.8                    Замовник несе відповідальність за достовірність та повноту вказаної при оформленні Замовлення інформації, наданих документів та матеріалів або наданих під час Сеансу та приймає на себе всі пов’язані з цим ризики.

10.9                    Замовник, під час перебування в офісі Психолога, самостійно повинен дбати про збереження своїх особистих речей.

Психолог не несе відповідальність за збереження особистих речей Замовника.

10.10                 Замовник несе матеріальну та моральну відповідальність за завдану шкоду та збитки Психологу. У разі нанесення матеріального збитку, псування або втрати майна з вини Замовника, останній зобов’язаний відшкодувати Психологу повну вартість нанесеного збитку.

11.   ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1                    Сторона звільняється від визначеної даним Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

11.1.1     Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок та обставини непереборної сили.

11.1.2     Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи, але не обмежуючись, стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставин суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонених або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

11.1.3     Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

11.2                    Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

11.3                    Сторона, що має намір посилатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

11.4                    Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

11.5                    Якщо у зв’язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору.

12.   ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1                    Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

12.2            Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

12.3                    Досудове врегулювання спорів є обов’язковим.

Претензія приймається у письмовій формі, переданій через підприємства поштового зв’язку відповідно до чинного законодавства України.

Строк розгляду претензії – 5 (п’ять) робочих днів.

Місце розгляду претензії – місцезнаходження Психолога.

13.   ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1                    Психолог підтверджує, що має статус суб’єкта господарювання та зареєстрований у встановленому законодавством України порядку, знаходиться на обліку як платник податків, не перебуває в процесі ліквідації або реорганізації, по відношенню до Психолога не розпочата процедура банкрутства або процедура санації до порушення провадження у справі  про банкрутство.

13.2                    Психолог підтверджує, що має право на надання послуг (проведення консультацій) без будь-яких обмежень, відповідно до вимог діючого в Україні законодавства.

13.3                    Сторони підтверджують:

·        укладання Договору спрямоване на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним;

·        волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі та дійсним намірам;

·        Договір не є фіктивною чи удаваною угодою, укладеною під тиском чи обману;

·        Сторони вільно володіють українською мовою, якою викладені умови Договору, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти зміст даного Договору.

Догори